(آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸)

بخشنامه۱۳۸۰/۴۲۹۸/۲۱۱ م۸۱/۷/۷(آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸)

آئین نامه اجرایی مقررات بند” هـ “جزء (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

 

محمدقاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

آئیننامه اجرایی مقررات جزء بند (۲) ماده ۱۴۸اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۱- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت مؤسسه.

۲-  سه درصد (۳%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.

۳-  حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود.

این آئیننامه در اجرای جزء” هـ” بند (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۳/۴۰۵۳-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

تاريخ ارسال: 1390/9/21

تعداد بازدید: 1065

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |