مفاهيم سود در سطح تئوري
2-8-1  مفاهيم سود در سطح تئوري ساختاري

دراين سطح، سود با استفاده از قواعد و روش‌هاي خاص اندازه‌گيري مي‌شود و ممكن است رابطه اي با سود واقعي نيز داشته باشد. در تئوري ساختاري براي محاسبة سود دو روش وجود دارد
الف ) روش معاملات   : اين روش كه در بين حسابداران خيلي معمول مي‌باشد، فقط ثبت وتغييرات در ارزش دارايي ها و بدهي ها را به عنوان نتايج معاملات در نظر مي‌گيرد. مفهوم معاملات دراين تعريف شامل معاملات خارجي و داخلي مي‌شود. معاملات داخلي ناشي از بكارگيري و يا تبديل دارايي ها در داخل شركت است ولي معاملات خارجي از داد و ستد با اشخاص خارج از شركت وانتقال دارايي ها و بدهي ها از آنها و يا به آنها ناشي مي‌شود.
مزاياي روش معاملات اين است كه سود را مي‌توان برحسب نوع استفاده طبقه بندي كرد، سود حاصل از منابع مختلف را مي‌توان به تفكيك نشان داد.
يكي ازايرادات وارده بر اين روش، تطابق درآمد با هزينه است. يعني نمي‌توان مشخص كرد كه كدام هزينه، كدام درآمد را ايجاد كرده است. به همين علت حسابداران متوسل به دورة مالي مي‌شوند.
ب ) روش فعاليت ها1:  اين روش مانند روش معاملات است با اين تفاوت كه به جاي معاملات، اثر هر فعاليت بردارايي ها و بدهي ها اندازه‌گيري مي‌كند. ولي چون اثر بسياري از اين فعاليتها بردارايي ها و بدهي ها در حال حاضر قابل اندازه‌گيري نمي‌باشد، اين روش تنها از نظر تئوري مطرح بوده و درعمل مطرح نشده است.

2-8-2 مفاهيم سود در سطح تئوري تفسيري
حسابداران براي تعيين مفهوم سود حسابداري، از دو مفهوم اقتصادي رفاه و حداكثر كردن منافع تحت شرايط خاص ساختار بازار، ‌تقاضاي محصول و هزينه هاي توليد استفاده مي‌كنند.
دراين سطح از تئوري تعريف سود كه از لحاظ جامعيت مورد پذيرش اقتصاددانان و حسابداران قرار گرفته است عبارت است از « سود مبلغي است كه يك شخص طي يك دوره مي‌تواند مصرف كندو در پايان دوره، وضعيتش طوري باشد كه در اول دوره بوده است. » بنابراين در اين سطح از تئوري، سرمايه جمع ثروت در يك تاريخ معين بوده و سودگردش و خدمات سرمايه در آن دوره مي‌باشد.
براي اندازه‌گيري سود با استفاده از تعريف فوق، بايستي ثروت در اول و آخر دوره را اندازه‌گيري كرده و تفاوت آنها را به عنوان سود تلقي كرد. ولي بزرگترين مشكل اندازه‌گيري اين سود، اندازه‌گيري سرمايه (خالص دارايي ها) در اول و آخر دوره مي‌باشد.

2-8-3 مفاهيم سود در سطح تئوري معنايي
مفاهيم انعكاسي سود با‌فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران واعتباردهندگان، عكس العمل قيمت اوراق بهادار در بازارهاي سازمان يافته، تصميمات مديريت در زمينه مصارف سرمايه‌اي و عكس العمل هاي مديريت، حسابداران و گزارشگري سود ارتباط پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر دراين سطح از تئوري، رفتار فرستنده اطلاعات در،گيرندة اطلاعات تأثير مي‌كند. دراين سطح از تئوري براي سود، مفاهيم زير بيان شده است 
الف ) سود به عنوان معياري جهت پيش‌بيني ارزش بازار و يا وجوه نقد آتي
دراين مورد بيانية شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مي‌گويد كه سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان نسبت به پيش‌بيني هاي شركت در مورد جريانات نقدي خالص ذيعلاقه هستند. آنان غالباً از سود براي ارزيابي قدرت بازدة حقوق صاحبان سهام، پيش‌بيني سودهاي آتي يا تعيين ريسك سرمايه‌گذاري و ياوام دهي به شركت استفاده مي‌كنند. در نتيجه بين سود گزارش شده و جريانات نقدي از جمله سود نقدي توزيع شده، ارتباطي در نظر گرفته مي‌شود. ارزش جاري يك شركت و ارزش هر سهم آن، به جريان سودسهام آتي مورد انتظار كه بين سهامداران توزيع خواهد شد بستگي دارد. بر پاية اين انتظارات، سهامدار فعلي شركت مي‌تواند نسبت به فروش يا نگهداري سهام خود تصميم‌گيري نمايد و سرمايه‌گذار بالقوه نيز مي‌تواند در مورد خريد سهام شركت و يا سرمايه‌گذاري در جاي ديگر، تصميم‌گيري نمايد. دارندگان اوراق قرضه واعتباردهندگان كوتاه مدت نيز در مورد سود‌آتي ذيعلاقه هستند. پيش‌بيني سود براي شركت، موجب افزايش اطمينان آنان در خصوص دريافت بازده سالانه و همچنين بازپرداخت اصل وام در سررسيد مي‌شود.
ب ) سود به عنوان معياري جهت تصميم‌گيري مديريت
صورتهاي مالي اساسي براي استفاده كننده‌گان خارج از شركت تهيه مي‌شود ولي حسابداران بايد ابزار مورد نياز مديريت را جهت كنترل و اتخاذ تصميمات مناسب فراهم كنند. همانند سرمايه‌گذاري كه به جريانات سود سهام آتي شركت علاقمند است، مديران نيز به آنچه در آينده اتفاق خواهد افتادعلاقه دارند. يك تئوري وجود دارد كه بيان ميكند مديريت همواره با استفاده از روش‌هاي حسابداري، اقدام به هموارسازي سود  مي‌كند.
ج ) شيوه هاي با گرايش استفاده كننده
سود گزارش شدة هر سهم و سود پيش‌بيني شدة هر سهم، تأثير مستقيمي‌بر قيمت بازار سهام عادي دارد و همة سرمايه‌گذاران نيز خواهان آن هستند. دراين روش، گزارش سود براساس موقعيت و وضعيت استفاده كنندگان مي‌باشد.
د ) تئوري تخمين (برآورد)
تئوري تخمين اگرچه در ظاهر به تئوري ارزش فعلي شباهت دارد ولي تأكيد آن برنشان دادن سود گزارش شده به اين علت است كه به سرمايه‌گذاران امكان مي دهد تا نرخ بازده داخلي  (IRR) شركت را به عنوان يك كل برآورد كرده و سپس جريانات نقدي آتي و ارزش فعلي شركت را پيش‌بيني نمايد.

تاريخ ارسال: 1389/7/21

تعداد بازدید: 4673

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |