نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی مؤدیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۸۹
نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی
بخشنامه ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۳/۱۱(نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی مؤدیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۸۹)


با عنایت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال ۱۳۸۹ موضوع ماده «۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تکریم این دسته از مودیان، اعتماد سازی و تسهیل در فرایند اجرای قانون و با توجه به اختیارات حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

 

ادارات کل امور مالیاتی،اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون را با رعایت شرایط ذیل برای دوره زمستان سال ۱۳۸۹ بر اساس خوداظهاری مؤدی و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض ابراز شده را با آنان نهایی نمایند:

الف)شرایط پذیرش خوداظهاری:

۱-مؤدی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و حداکثر تا پایان مهلت انقضای سر رسید تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۳۸۹ آن را تکمیل و نهایی نموده باشد.

۲- اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۸۹، حداکثر تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۰ تسلیم شده باشد.

۳-اظهارنامه مالیاتی باید دارای اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (درآمد خدمات و یا فروش کالا) باشد.

۴- مانده بدهی(مالیات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و یا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی خرید) ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی برای فروشندگان طلا و جواهر به شرح ذیل باشد.

۱-۴- در مراکز استان های تهران،البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان حداقل مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲-۴- در سایر مراکز استانها حداقل مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ؛

۳-۴- سایر شهرها حداقل مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۵- مانده بدهی(مالیات و عوارض متعلق به درآمد خدمات و یا فروش کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی خرید) ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی برای سایر مؤدیان مرحله چهارم به شرح ذیل باشد.

۱- ۵- در مراکز استانهای تهران،البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان حداقل مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۲- ۵- سایر مراکز استانها حداقل مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال؛

۳- ۵- سایر شهرها حداقل مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال.

لازم به ذکر است، به منظور انطباق اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با دفاتر و یا اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی، ده درصد از مؤدیان حائز شرایط خوداظهاری موضوع بندهای یک تا پنج از هر گروه فعالیت صنفی به عنوان نمونه توسط مدیر کل انتخاب و برای رسیدگی به گروههای رسیدگی ارجاع خواهد شد.

 

ب)اولویت های رسیدگی:

ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با توجه به برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۰ و با اولویت اشخاصی که مشمول فراخوان و اجرای قانون در مرحله چهارم بوده و بر اساس طبقه بندی به شرح زیر و با توجه به قانون و مقررات و دستورالعمل های مربوط، پرونده مؤدیان را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و عوارض مربوط اقدام نمایند.

۱-مؤدیانی که مشمول ثبت نام و اجرای قانون بوده،لیکن اقدام به ثبت نام ننموده اند.

۲- مؤدیانی که ثبت نام نموده اما اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم ننموده باشند.

۳-مؤدیانی که ثبت نامه نموده و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود را با مـانـده مالیات و عوارض منفی، صفر و یا کمتر از مبالغ موضوع جزء «۴» و «۵» بند «الف» این دستورالعمل نموده باشند.

۴-ده درصد نمونه انتخابی از مؤدیانی که حائز شرایط پذیرش خوداظهاری موضوع بند «الف» این دستورالعمل باشند.

 

ج) نحوه اعمال مساعدت های قانونی و تکریم مؤدیان:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند،در مورد مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده و با این نظام مالیاتی همکاری داشته اند حداکثر مساعدت با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم موضوع مواد «۲۲» و «۲۳» قانون به عمل آورند. در مورد مؤدیانی که از انجام تکالیف قانونی خود (ثبت نام، تسلیم اظهارنامه مالیاتی، صدور صورتحساب و ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد) خودداری نموده یا نمایند، حداقل مساعدت و متناسب با میزان همکاری، مساعدت های مزبور در خصوص آنان صورت گیرد.

ضمناً به منظور تکریم آن دسته از مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال ۱۳۸۹ را در مهلت مقرر تسلیم نموده و حائز شرایط پذیرش خوداظهاری مطابق این دستورالعمل می باشند،(به استثناء ده درصد مؤدیان نمونه انتخابی) فرم پذیرش خوداظهاری به شرح نمونه پیوست تهیه و حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال جاری به آنان ابلاغ گردد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

——————————————————————————————————————————————-

پذیرش خوداظهاری مؤدیان حقیقی مرحله چهارم که در مهلت مقرر،ثبت نام نهایی و اظهارنامه تسلیم نموده اند

 

اداره کل : ………. اداره امورمالیاتی : ………  واحد مالیاتی:…………….  شماره پرونده: ………….. 

نشانی:……………………………………………شماره پستی:…………. تلفن: …………………….

نام مودی: ……………شماره ملی: ……………….. شماره اقتصادی مودی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا 

نشانی:………………………………شماره پستی(ده رقمی):………………… تلفن: …………………

احتراماً، ضمن تشکر از همکاری شایسته جنابعالی در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانونی، به منظور اعتماد سازی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی که با این نظام مالیاتی همکاری داشته اند بدینوسیله به اطلاع می رساند: 

با توجه به دستورالعمل شماره ۶۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۳/۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور، اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان سال ۱۳۸۹ آن واحد شغلی، ثبت شده به شماره …………. مورخ …………. در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس خوداظهاری صورت گرفته، بدون رسیدگی در نظام مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش این اداره کل قرار گرفته است. لازم به ذکر است پذیرش اظهارنامه مزبور در این دوره مالیاتی مانع از رسیدگی به دوره های بعدی و همچنین مالیات بر عملکرد آن واحد شغلی نخواهد بود.بدیهی است استمرار همکاری برای دوره های مالیاتی بعدی توسط آن واحد شغلی،زمینه های اعتماد سازی متقابل و همکاری سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم خواهد نمود.

 

نام و نام خانوادگی مامور مالیاتی……………….. پست سازمانی……………….             مهر و امضاء

——————————————————————————————————————————–

 

مخصوص مودی

 

اینجانب:نام     نام خانوادگی     این برگ را درتاریخ /    /  ۱۳ (به حروف          )رؤیت و دریافت نمودم.                        امضاء 

اینجانب   که نسبت به مودی سمت    را دارم  این برگ را درتاریخ  / / ۱۳  (به حروف        )رؤیت نموده و تعهد می نمایم که به مؤدی برسانم.               امضاء

————————————————————————————————————–

 

مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام          نام خانوادگی                         تایید می نمایم: 

1-این برگ را درتاریخ /   / ۱۳ (به حروف             ) درمحل سکونت oمحل کارoمودی به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضای نام      نام خانوادگی    را گواهی مینمایم.       امضاء

۲-به علت (عدم حضور oاستنکافo) مودی oبستگان ومستخدمین مودی o این برگ درتاریخ  /    / ۱۳(به  حروف    ) به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید.

امضاء

—————————————————————————————————————-

مخصوص مامور پست اینجانب:نام           نام خانوادگی                      تایید می نمایم: 

1-این برگ را در تاریخ   /   /   ۱۳ (به  حروف             ) در محل سکونت oمحل کار مودی o بـه نـشـانـی مـندرج در ایـن بــرگ ابــلاغ و امــضای نام          نام خانوادگی        را گواهی می نمایم.                                                            امضاء

۲-به علت(عدم حضور مودی یا بستگان ومستخدمین وی ) این برگ درتاریخ     /    / ۱۳(به حروف          ) به درب محل سکونت oمحل کار o مودی به نشانی مندرج دراین برگ با ذکر «پانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با           مجدداً مراجعه خواهدشد.» الصاق گردید.

امضاء

۳-به علت (عدم حضور مجددo استنکاف o)مودی oبستگان ومستخدمین مودی o این برگ درتاریخ    /   /   ۱۳ (به  حروف       ) به درب محل سکونت o محل کار مودیo به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید.                                 امضاء

تاريخ ارسال: 1390/3/29

تعداد بازدید: 1938

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |