نویسنده: dttoos ارسال نامه

وب سایت: http://dttoos.7gardoon.com

مباحث مالیاتی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۱

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۱

سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی

درباره مالیات بر ارزش افزوده

درباره مالیات بر ارزش افزوده

مسعود دستمالچی منبع : دنیای اقتصاد

افزایش1%نرخ مالیات وعوارض ارزش افزوده درسال۱۳۹۱

افزایش1%نرخ مالیات وعوارض ارزش افزوده درسال۱۳۹۱

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی

تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقدی بر «توزیع درآمد موسسات حسابرسی»

نقدی بر «توزیع درآمد موسسات حسابرسی»

دکتر مصطفی دیلمی پور - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا دنیای اقتصاد |